Dari lbnu `Umar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Orang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram". (Riwayat Bukhari).