Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw, bersabda : "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : "Aku bersama hamba-Ku apabila ia ingat kepada-Ku dan kedua bibirnya bergerak (mengucapkan dzikir) kepada-Ku". (Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah).